Vi har medvind i Sverige

Sverige är vår region. Här ökar elbehovet och möjligheterna för utbyggnad av förnybar energi är stora. 

Mark lämplig för vindkraft.
Sverige uppdelat i elzoner
Eriksberg
Holmselet
Stenfors
Rosberget
Lejmyran
Låsberget
Vrenninge
Hultsfred
Lärkeröd
Hanhals

Våra projekt

Tillståndsgivna:

  • Hultsfred energilager
  • Lärkeröd energilager

I samrådsfas:

I planeringsstadie:

Naturpositiva vindparker

För oss på Galileo är det viktigt att bidra till en grön omställning utan att det sker på bekostnad av naturen. Av den anledningen har vi för avsikt att göra restaurerande kompensationsåtgärder i närheten av de vindparker vi etablerar. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att återskapa en våtmark som både skulle kunna gynna den biologiska mångfalden och bidra genom att binda kol.

Målet är att dessa åtgärder ska ge så kallade naturpositiva vindparker. Åtgärderna utgår från ett arbetssätt för att systematiskt kunna nå en naturpositiv effekt – en skadelindringstrappa. En nettopositiv påverkan uppstår exempelvis när den totala positiva effekten på den biologiska mångfalden överstiger förlusterna. De vidtagna åtgärderna kompenserar då för den återstående effekt vindkraftsparken orsakat och ger därigenom en övergripande positiv effekt.

Naturpositiva vindparker bidrar till den biologiska mångfalden.

Elmarknaden i Sverige

Vi är aktiva i Sverige. Elmarknaden i Sverige är uppdelad i fyra zoner, SE1-SE4 från norr till söder. Historiskt har elpriserna varit högre i de sydliga zonerna där elbehovet generellt är större än produktionen. Detta ställer höga krav på överföringskapaciteten i det svenska elnätet i nord-sydlig riktning. I Sverige finns det goda förutsättningar för vindkraft i hela landet.

Elanvändningen i vår region förväntas öka kraftigt de kommande åren. I Sverige beräknar Svenskt Näringsliv att nya industrisatsningar som fossilfritt stål och batteritillverkning kommer att öka elanvändningen från 140 TWh år 2021 till 240 TWh år 2045, en ökning med 71 procent. Ett ökat elbehov i datacenter och elektrifieringen av transportsektorn bidrar också. Samtidigt är Sveriges energimål att elen år 2040 ska vara 100 procent förnybar, vilket innebär att fossila bränslen behöver fasas ut. I dagsläget är vindkraft det energislag som är snabbast och billigast att bygga ut i stor skala.