Vi utvecklar vindkrafts­parker i Norden

I nära samarbete med markägare tar vi hand om hela projektet att bygga vindkraftsparker – från första möte, genom hela tillståndsprocessen, till driften av de färdiga vindturbinerna.

Vi brinner för förnybar energi

Grön el är framtiden och vindkraften behövs för att nå Sveriges klimat- och energimål. Vi ser stora möjligheter för markägare att bidra till energiförsörjningen samtidigt som det ger en långsiktig och säker avkastning.

Vi är lokala och globala

I folkmun kallas vi Galileo, men vårt fullständiga företagsnamn är Galileo Empower AB. Vi ingår i den europeiska koncernen Galileo Green Energy, med huvudkontor i Zürich. Galileo-gruppen är en ledande global aktör inom förnybar energi, men vårt perspektiv är alltid lokalt. Gedigen kunskap om vad som är unikt för ett visst område är avgörande för att våra projekt ska lyckas.

Vi har det som krävs

Galileos medarbetare är erfarna ingenjörer och projektledare. Inom företaget har vi den kunskap som krävs för att leda projekten. Vid behov anlitar vi experter som har spetskompetens inom exempelvis miljö- och naturinventering och när vi kommer till anläggningsfasen samarbetar vi med lokala entreprenörer. Vi har finansiellt mycket starka ägare.

Vindenergi i Sverige.

Så här går det till

Vi ser processen som ett partnerskap under hela projektets livstid. Vi tar ansvar och gör jobbet åt dig som upplåter marken. Allt regleras noggrant i avtal och din enda insats är tiden för möten.

 1. Möjlighet

 2. Tillståndsprocess

 3. Byggnation

 4. Drift

Möjlighet för vinkraftsutbyggnad.

1. Möjligheten att
skapa fossilfri energi

Med hjälp av geografiska informationssystem hittar vi mark som vi tror kan ha potential för moderna vindkraftsparker. Vi tar kontakt med markägarna för att se om det kan finnas intresse av att diskutera ett projekt tillsammans med oss.

Om vi får markägarens förtroende tecknar vi först ett nyttjanderättsavtal som innebär att vi får göra inledande undersökningar på marken, exempelvis en fågelinventering. I ett senare skede gör vi även vindmätningar.

Tillståndsprocess och arrendeavtal.

2. Tillståndsprocessen
från början till slut

I denna fas sker en dialog och samråd med alla intressenter, och fortsatta inventeringar och undersökningar genomförs i det aktuella området. Resultaten av dialogen och studierna presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt med detta görs noggrannare vindmätningar och produktionsberäkningar.

För att bygga en vindkraftspark behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Den givna gång som detta följer är också vårt sätt att försäkra oss om att den planerade vindparken tar hänsyn till platsens förutsättningar och respekterar gällande lagar.

Om det visar sig att marken är lämplig för vindkraft upprättas ett avtal om markarrende. Det löper oftast på 35 år. Vår projektledare är markägarens kontaktperson och den som driver projektet genom hela tillståndsprocessen.

Vindparkens konstruktionsfas.

3. Byggnationen sätter i gång

Nu börjar det riktigt roliga! Vi anlitar entreprenörer som bygger vägar, avverkar träd, lägger markkabel, levererar turbinkomponenter och reser själva kraftverken. Byggprocessens olika faser planeras noga. Från start till klart tar det 1–2 år.

Drift och underhåll av vindturbiner.

4. Driften löper på

Dag efter dag i minst 30 år. Så länge planerar vi att vindkraftverken levererar förnybar energi och god avkastning till markägaren. Det är vindkraftsbolagets ansvar att återställa marken och montera ned kraftverken när de tjänat ut. I samband med att vindparken får sina tillstånd lämnas därför en ekonomisk säkerhet, så att detta garanterat kan ske.

Vindkraft i Sverige

Sverige har ett av Europas mest ambitiösa energimål – 100 procent förnybar el till 2040. Energimålet är en naturlig följd av Sveriges klimatmål – att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket bland annat förutsätter hållbara och förnybara energikällor.

Redan 2030 ska den förnybara elen stå för 85 procent av förbrukningen. Därmed är Sverige en attraktiv marknad för landbaserad vindkraft. Lägg därtill Sveriges låga befolkningstäthet som gör det möjligt att bygga vindkraftsparker med kraftfulla turbiner. Här finns också en väl utbyggd infrastruktur för vägar och elnät samt en etablerad tillståndsprocess.

Vindkraften bidrar till energiomställningen.

Framtiden är fossilfri

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige är redan i full gång. Under 2023 genererades 21 procent av den svenska elen av vind. De närmaste 20–25 åren kommer närmare hälften av Sveriges elproduktion falla för åldersstrecket (främst kärn-, vind- och biokraft) och behöva ersättas. Under samma period kommer elbehovet att öka. Fram till 2030 förväntas andelen vindkraft växa kraftigt.

En fördel med de förnybara kraftslagen är att de inte gör oss beroende av import och därmed är mindre känsliga för prisförändringar till följd av förändringar i omvärlden.

Genererad el i Sverige 2023,
totalt 163 TWh.

 • 40% vattenkraft
 • 29% kärnkraft
 • 21% vindkraft
 • 8% värmekraft
 • 2% solkraft

Källa: Energimyndigheten

Vind- och vattenkraft bra kombination

Ungefär 60 procent av elen från vindkraft produceras under årets sex kallaste månader, då det blåser mest och elbehovet är som störst. Vattenkraft passar bra ihop med vindkraft, eftersom vattnet kan sparas i magasin när det blåser och släppas på när vinden mojnar. Annan förnybar el som biokraft och solel är viktiga komplement i ett förnybart elsystem. 

Diagrammet visar installerad effekt per kraftslag, alltså den maximala effekt systemen skulle kunna ge om de gick för fullt hela året. Vindkraftverken producerar el mellan cirka 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.

Installerad effekt per kraftslag
1 januari 2024, totalt 50 GW.

 • 16 GW vattenkraft
 • 16 GW vindkraft
 • 7 GW kärnkraft
 • 7 GW värmekraft
 • 4 GW solkraft

Källa: Energiföretagen