Integritetspolicy för samrådsförfaranden

Galileo Empower AB, org.nr 559289-0460, (”Galileo”) utvecklar vindkraftsparker i Norden. Galileo är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som förekommer i vår verksamhet, inklusive behandling av personuppgifter i samband med samrådsförfaranden. Galileo värnar om den personliga integriteten och vill genom denna integritetspolicy informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Galileo i samband med samrådsförfaranden. 

Galileos behandling av personuppgifter

Galileo samlar in kontaktuppgifter från offentliga källor för att kunna kontakta dig i samrådsförfaranden. Galileo behandlar även sådana personuppgifter som lämnas till Galileo i samband med att du lämnar in synpunkter i ett samrådsförfarande. Det finns dock inte någon skyldighet för dig att tillhandahålla personuppgifter till Galileo.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för ändamålet att Galileo ska uppfylla sina åtaganden att samråda med berörda personer i samband med undersökning av miljöpåverkan och avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Uppgifterna kan även användas som underlag för en tillståndsansökan.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Galileo enligt 6 kap. miljöbalken (artikel 6.1 (c) i GDPR).

Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifterna behandlas under samråds- och tillståndsprocessen och kan komma att sparas så länge det krävs för att uppfylla ett villkor för ett beslutat tillstånd.

Mottagare av personuppgifter

Om du lämnar synpunkter till Galileo i ett samrådsförfarande kommer dina personuppgifter att lämnas ut till berörd tillståndsmyndighet.

Galileo har avtal med olika leverantörer av IT- och kommunikationstjänster. Sådana leverantörer är personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter för Galileos räkning. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela uppgifterna för andra ändamål.

All behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES och inga uppgifter överförs till tredje länder.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas av oss i samband med samrådsförfaranden. Du kan kontakta oss om du vill ha ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter. Vill du läsa mer om rätten till information – se här.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära att få ett besked om huruvida Galileo behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa (ett så kallat registerutdrag) tillsammans med viss ytterligare information Vill du läsa mer om rätten till tillgång – se här.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga kan du begära att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter om detta är relevant utifrån de ändamål som dina uppgifter behandlas, genom att lämna oss ytterligare information. Vill du läsa mer om rätten till rättelse – se här.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rättighet är dock inte absolut. När dina personuppgifter behövs för att Galileo ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse har Galileo ingen möjlighet att radera uppgifterna. Vill du läsa mer om rätten till radering – se här.

Rätt att invända

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att Galileo ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse har Galileo ingen möjlighet att tillmötesgå en invändning. Vill du läsa mer om rätten att invända – se här.

Rätt till begränsning

Du kan begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du anser att dina uppgifter inte är korrekta eller om du anser att behandlingen är olaglig. Genom att begära en begränsning har du under vissa förutsättningar möjlighet att stoppa Galileo från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Vill du läsa mer om rätten till begränsning – se här.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att begära att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Vill du läsa mer om rätten att flytta personuppgifter (dataportabilitet) – se här.

Rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (eller till en annan tillsynsmyndighet) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vill du läsa mer om rätten att inge klagomål – se här.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på kontakt@galileoenergy.se eller på nedan postadress.

Galileo Empower AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm