Vi projekterar för vindkraft i Sverige

Vi på Galileo ser möjligheter. Mark som lämpar sig för vindkraft ger möjligheter för dig som ägare, för samhället och för kommande generationer.

Läs mer om hur vi jobbar

Skog med vindkraftverk i horisonten

Närproducerad energi

Vi utvecklar vindkraftsparker och är verksamma i Sverige. Vi ser framtiden i förnybar energi och vill att energi som produceras lokalt ska komma till nytta lokalt, för såväl markägare som för bygden.

Läs mer om vad vi gör

Vindkraftpark i solnedgång.

Så här går det till

Vi ser processen som ett partnerskap under hela projektets livstid. Vi tar ansvar och gör jobbet åt dig som upplåter marken. Allt regleras noggrant i avtal och din enda insats är tiden för möten.

 1. Möjlighet

  Förnybar energi är framtiden. Vi tar kontakt med markägare när våra analyser visar att marken har stor potential.

 2. Tillståndsprocess

  Vår projektledare är den som driver hela processen fram till miljötillstånd, vilket vanligtvis tar 3–8 år. Vi är lyhörda i kontakten med alla inblandade.

 3. Byggnation

  Nu börjar det roliga! Byggprocessens olika faser planeras noga. Från start till klart tar det 1–2 år.

 4. Drift

  Dag efter dag i minst 30 år. Så länge planerar vi att vindkraftverken levererar förnybar energi och god avkastning för marken.

Varför samarbeta med oss?

Ett möte. Ett handslag. En känsla av samförstånd. För oss är det viktigt att det är kvalitet i hela processen – från vår första kontakt till att vindkraftverken står på plats och genererar el, år efter år. Med engagemang, kunskap och långsiktighet får vi det att hända. 

Läs mer om oss här

Tillfartsväg till vindpark i Norden.

Vindkraft i Sverige

Sverige har ett av Europas mest ambitiösa energimål – 100 procent förnybar el till 2040. Energimålet är en naturlig följd av Sveriges klimatmål – att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket bland annat förutsätter hållbara och förnybara energikällor.

Läs mer om vindkraft i Sverige här

Vindkraftverk i dimmigt sydsvenskt landskap.

Vanliga frågor

När startade Galileo Empower?

År 2020, när ett antal institutionella placerare bestämde sig för att satsa på utveckling av förnybar energi i Europa och fick kontakt med en erfaren grupp energiexperter.

Är vindkraft hållbart?

Sett till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet anser vi på Galileo att svaret är ja. En vindpark ger arbetstillfällen under hela sin livstid och det allra mesta handlar om lokala jobb. Ekonomiskt pressar vindkraften elpriset, vilket gynnar såväl industrier som privatpersoner. Jämfört med andra energikällor har vindparker låga utsläpp av växthusgaser under sin livstid. Vidare tas stor hänsyn till biologisk mångfald vid valet av vindparkernas placering.

Hur mycket mark tas i anspråk?

Ett vindkraftverk upptar omkring en halv hektar om man räknar in fundament, transformator, kranplats, nedgrävda kablar och upp till tio meter breda tillfartsvägar med diken. Vissa faciliteter är gemensamma för hela projektytan, som infart till parken, vindmätningsmast, kontrollbyggnad och transformatorstation. Markägare ersätts för den skog som eventuellt fälls på marken i samband med bygget.

Vilka tillstånd behövs för att bygga en vindkraftspark?

För att få klartecken att bygga en anläggning av den storlek vi jobbar med krävs ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan, om det får prövningstillstånd, överklagas till mark- och miljödomstolen. Den givna gång som detta följer är vårt sätt att försäkra oss om att den planerade vindparken tar hänsyn till platsens förutsättningar och respekterar gällande lagar. Läs mer om processen här.

Hur höga är dagens landbaserade vindkraftverk?

De vindturbiner som byggs i Sverige idag är totalt upp till 220 meter höga, inklusive de upp till 85 meter långa rotorbladen. Utvecklingen går ständigt framåt och det är troligt att morgondagens verk kommer att vara något större, men också effektivare och tystare.
Vindkraftverk i vinterlandskap.

Hej! Vi vill gärna ha kontakt med dig.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller undrar över något. Vi hör av oss så snart vi kan.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, men vi har projektledare i hela landet.

Galileo Empower AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm